Informace o zpracování osobních údajů společností INEX GROUP

Správce:
INEX SPEDITION s.r.o.
IČ: 46505610
se sídlem: Žitná 541, Poříčí, 541 03 Trutnov
e-mail lukas.dvorak@inexlogistics.cz
(dále jen „Správce“) 

kontaktní údaje na Správce
(jeho zástupce) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů (např. práva na opravu):
e-mail: lukas.dvorak@inexlogistics.cz
tel.: +420 603 558 910

Při zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené postupy a též adekvátní způsoby zabezpečení osobních údajů, abychom osobní údaje zpracovávali důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, v relevantním znění. Citované nařízení je dostupné např. na webovém portálu EUR-Lex (umožňuje přístup k právu Evropské unie) na URL <https://eur-lex.europa.eu>.

Tímto Vás informujeme, že za účely: reakce na Váš zájem o naše služby v oblasti spedice, logistiky, skladování a developmentu (dále jen poptávka) a s tímto související komunikace, a to včetně případných Vašich právních jednání navazujících na tento zájem či s ním souvisejících, bude Správce zpracovávat následující Vaše osobní údaje v rozsahu, v němž mu budou Vámi coby subjektem údajů poskytnuty:

jjméno a příjmení
e-mailová adresa
telefonní číslo

Dovolujeme si Vás informovat, že shora uvedené účely zpracování představují oprávněné zájmy Správce, aby mohl poptávku vyřídit a činit s tímto související nezbytné kroky.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedené účely zpracování souvisí se zpracováním osobních údajů, které může být nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a eventuálně též bude nezbytné pro plnění na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou byste byl(a).

Nedojde-li na základě poptávky či v souvislosti s ní k objednání služby/podpisu smlouvy, jsou osobní údaje zpracovávány za shora uvedenými účely nejvýše po dobu tří (3) let od okamžiku, kdy byly od Vás získány; po dobu delší však tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem patrné, že poptávka je pro Vás stále relevantní na základě Vašich sdělení.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Trockenmann s.r.o., IČ: 05713200, se sídlem Mladé Buky 47, 542 23 Mladé Buky, Česká republika
 • Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

Dovolujeme si Vás informovat, že jako subjekt údajů máte především následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména tedy získat od Správce informace, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak:
 • za jakými účely,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.uoou.cz>.

Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo obrátit se na Správce (kontaktní údaje viz výše) nebo na dozorový úřad

– viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.uoou.cz>.

V Trutnově dne 13. 4. 2022